جدول قیمت ها

سالانه
رایگان

پلن پایه


شروع
 • توابع پایه
 • تعداد کارکنان حداکثر یک نفر
 • تعداد خودرو ها حداکثر سه دستگاه

سالانه
یک میلیون

پلن اقتصادی


شروع
 • توابع پایه
 • تعداد کارکنان حداکثر 5 نفر
 • تعداد خودرو ها حداکثر 20 دستگاه
 • ماژول سرویس نگه داری خودرو
 • مدیریت رانندگان

سالانه
5 میلیون

پلن شرکتی


شروع
 • توابع پایه
 • تعداد کارکنان حداکثر 10 نفر
 • تعداد خودرو ها حداکثر 50 دستگاه
 • ماژول سرویس نگه داری خودرو
 • مدیریت رانندگان
 • ماژول مدیریت سوخت
 • ماژول مدیریت سفر ها(ماموریت های سازمانی)
 • گزارشات مالی

سالانه
12 میلیون

(سرور اختصاصی)پلن سازمانی


شروع
 • توابع پایه
 • تعداد کارکنان نامحدود
 • تعداد خودرو ها نامحدود
 • ماژول سرویس نگه داری خودرو
 • مدیریت رانندگان
 • ماژول مدیریت سوخت
 • ماژول مدیریت سفر ها(ماموریت های سازمانی)
 • گزارشات مالی
 • ماژول مدیریت خسارت
 • سرور اختصاصی

توابع پایه

تمامی پلن های ما شامل توابع پایه هستند

موقعیت یابی آنلاین

نمایش آنلاین و گزارش مسیر پیموده شده خودرو روی نقشه ، نمایش آنلاین نمودارهای سرعت ، شتاب و ...

گزارش سفرها

نمایش آنلاین گزارش سفرهای خودرو و نقطه های توقف متحرک ، امکان مشاهده سرعت ، ارتفاع و زمان سفر روی نقشه

گزارش پیمایش

نمایش آنلاین و گزارش مسیر پیموده شده خودرو روی نقشه ، نمایش آنلاین نمودارهای سرعت ، شتاب و ...

هشدار ها

نمایش آنلاین گزارش سفرهای خودرو و نقطه های توقف متحرک ، امکان مشاهده سرعت ، ارتفاع و زمان سفر روی نقشه